Prosjekt

Kråmyra


Ta kontakt

VEILEDERTAUSHETSPLIKTEN

 

Lov om taushetsplikten:

·       Helsepersonelloven§ 21 Hovedregel om taushetsplikt

Helsepersonell skal hindre atandre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- ellersykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap avå være helsepersonell.

·       Forvaltningsloven§ 13 Taushetsplikt

Enhver som utfører tjenesteeller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgangeller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får viteom:

 

1)    Noens personlige forhold

2)    Eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samtdrifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessigbetydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

 

Våre kjerneverdier er: Tillit, verdighet, trygghet, respekt ogprofesjonalitet mellom beboer/ bruker, pårørende og personalet.

 

Hovedmål:

·       Verne om rettssikkerhet til beboer/ bruker, personalog pårørende.

·       Taushetsplikten skal sikre at personlige opplysningerikke blir brukt i andre sammenhenger enn det de er samlet inn for.

 

Tiltak:

·       Gjennomgang og underskrift av taushetserklæring fornyansatte/ vikarer

·       Ikke snakke om beboere/ brukere i pauserom ellerfellesrom.

·       Ikke gi opplysninger til annet personell enn de somhar ansvar for den enkelte bruker/beboer.

·       Kun gi opplysninger til nærmeste pårørende

·       Diskutere dilemmaer i forhold til taushetsplikten nårdet oppstår.

·       Gjennomgang av taushetsplikten på avdelingsmøterminimum en gang i året.

 

No items found.
Innhold, drift og utvikling: